დირექტორის მოადგილეები

გიორგი ჭიჭინაძე

დირექტორის მოადგილე

ვაჟა ჯაფოშვილი

დირექტორის მოადგილე

ანა კეკელიძე

დირექტორის მოადგილე